User Tools

Site Tools


0159--c-u-thi-n-ni-n-k-lu-n-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0159--c-u-thi-n-ni-n-k-lu-n-n-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°30′35″B</​span>​ <span class="​longitude">​0°05′54″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​50972°B 0,​09833°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.50972;​ -0.09833</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Mill.bridge.from.tate.modern.arp.jpg/​220px-Mill.bridge.from.tate.modern.arp.jpg"​ width="​220"​ height="​160"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Mill.bridge.from.tate.modern.arp.jpg/​330px-Mill.bridge.from.tate.modern.arp.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​57/​Mill.bridge.from.tate.modern.arp.jpg/​440px-Mill.bridge.from.tate.modern.arp.jpg 2x" data-file-width="​2058"​ data-file-height="​1501"/> ​ <div class="​thumbcaption">​The entire bridge seen from a restaurant in the Tate Modern gallery. St. Paul's Cathedral is on the left</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​London_millennium_wobbly_bridge.jpg/​220px-London_millennium_wobbly_bridge.jpg"​ width="​220"​ height="​161"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​London_millennium_wobbly_bridge.jpg/​330px-London_millennium_wobbly_bridge.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​London_millennium_wobbly_bridge.jpg/​440px-London_millennium_wobbly_bridge.jpg 2x" data-file-width="​1381"​ data-file-height="​1011"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Cầu Thiên niên kỷ</​b>​ (tên gốc tiếng Anh: <​i>​Millennium Bridge</​i>​) là một thiết kế đặc biệt giữa vô số những cây cầu bắc qua sông Thames, Luân Đôn, hoàn thành năm 1998, do kiến trúc sư Norman Foster thiết kế. Đây là một cây cầu treo có thiết kế khá nông, được thiế kế cho phép người đi bộ không bị cản trở tầm nhìn và hoàn toàn có thể thoải mái quan sát quang cảnh xung quanh dòng sông. Vào ban ngày, cây cầu trông như một dải ruy băng bằng thép, nhưng khi trời tối, bất kỳ ai cũng có thể trông thấy nó giống như một lưỡi dao ánh sáng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181016224227
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 206/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8295/​2097152 bytes
 +Template argument size: 359/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.05 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​96.237 ​     1 -total
 + ​63.75% ​  ​61.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​40.30% ​  ​38.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​17.82% ​  ​17.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coor_title_dms
 + ​14.34% ​  ​13.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​11.61% ​  ​11.177 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.74%    7.446      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.62%    3.479      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​152172-0!canonical and timestamp 20181016224227 and revision id 22905539
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0159--c-u-thi-n-ni-n-k-lu-n-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)