User Tools

Site Tools


0161--keppel-corporation-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0161--keppel-corporation-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #E0E0E0; color: black;">​Keppel Corporation</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​logo"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Keppel Corporation Logo.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​Keppel_Corporation_Logo.svg/​200px-Keppel_Corporation_Logo.svg.png"​ width="​200"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​Keppel_Corporation_Logo.svg/​300px-Keppel_Corporation_Logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​Keppel_Corporation_Logo.svg/​400px-Keppel_Corporation_Logo.svg.png 2x" data-file-width="​226"​ data-file-height="​31"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​p>​Loại hình</​p></​th><​td class="​category"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Đại chúng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Ngành nghề</​th><​td class="​category"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Hàng hải &amp; ngoài khơi, cơ sở hạ tầng, bất động sản, đầu tư</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Thành lập</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +1968</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​span class="​nowrap">​Trụ sở chính</​span></​th><​td class="​label"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Singapore</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​p>​Nhân viên chủ chốt</​p></​th><​td class="​agent"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Dr Lee Boon Yang (Chairman) Loh Chin Hua, CEO</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Dịch vụ</​th><​td class="​category"​ style="​line-height:​1.35em;">​
 +Đô la Singapore (2012)<​sup id="​cite_ref-Keppel_Corporation_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"/><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +<span title="​tăng"><​img alt="​tăng"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​11px-Increase2.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​17px-Increase2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​span>​ $2,​396,​000,​000 Đô la Singapore (2012)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Lợi nhuận ròng</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +<span title="​tăng"><​img alt="​tăng"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​11px-Increase2.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​17px-Increase2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Increase2.svg/​22px-Increase2.svg.png 2x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​300"/></​span>​ $1,​914,​000,​000 Đô la Singapore (2012)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;"><​p>​Số nhân viên</​p></​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +37,​000<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​0.5em;">​Website</​th><​td style="​line-height:​1.35em;">​
 +Keppel Corporation</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Tập đoàn Keppel bao gồn Keppel Offshore &amp; Marine, Keppel Integrated Engineering,​ Keppel Energy, Keppel Telecommunications &amp; Transportation (Keppel T&​amp;​T) và Keppel Land, trong số các công ty khác.
 +</​p><​p>​Keppel Offshore &amp; Marine là công ty dẫn đầu trong thiết kế, xây dựng và sửa chữa giàn khoan ngoài khơi, sửa chữa và chuyển đổi tàu, chuyên môn hóa đóng tàu.
 +</​p><​p>​Keppel Integrated Engineering,​ nhà cung cấp dịch vụ giải pháp và kỹ thuật về môi trường, cung cấp công nghệ nhiệt và nước cho các khách hàng công nghiệp và đô thị. Keppel Energy theo dõi về việc phát triển, sở hữu và vận hành các nhà máy điện tại Singapore, châu Á và châu Mỹ La-tinh. Keppel T&amp;T là nhà cung cấp dịch vụ ở Đông Nam Á và châu Âu với những doanh nghiệp trong ngành hậu cần và trung tâm dữ liệu với sự vận hành trải dài khắp 12 quốc gia.
 +</​p><​p>​Keppel Land là công ty phát triển với một danh mục đầu tư về phát triển dân cư, thị trấn tích hợp và tài sản thương mại cấp đầu tư.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181017074220
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.123 seconds
 +Preprocessor visited node count: 602/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10925/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1201/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1869/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.6 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.720 ​     1 -total
 + ​69.90% ​  ​71.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Company
 + ​56.51% ​  ​57.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.98% ​  ​30.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​25.01% ​  ​25.441 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.17% ​  ​10.343 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Comma_separated_entries
 +  2.86%    2.908      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifaffirmed
 +  2.08%    2.113      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Longitem
 +  1.85%    1.880      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  1.30%    1.318      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Increase
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822804-0!canonical and timestamp 20181017074220 and revision id 20316017
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0161--keppel-corporation-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)