User Tools

Site Tools


0164--b-nh-vi-n-trung-ng-qu-n-i-108-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0164--b-nh-vi-n-trung-ng-qu-n-i-108-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bệnh viện Trung ương Quân đội 108</​b>​ <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ thường được gọi tắt là <​b>​Quân y viện 108</​b>,​ trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía bắc, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng - Nhà nước, và các đối tượng khác.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Từ phân đội tiền thân hình thành từ năm 1950, phục vụ chiến dịch Biên giới trên đất Thủy Khẩu - Trung Quốc. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập ngày 01/4/1951 tại Làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với 500 giường bệnh. Từ 1954-1965, bệnh viện về Thủ đô, với các tên gọi mới qua các thời kỳ: Quân y viện 108 (6-1956), Viện quân y 108 (1960).</​li>​
 +<​li>​Địa điểm hiện tại của bệnh viện là <​i>​Nhà thương Đồn Thủy</​i>​ trước kia, vốn là nhà thương do quân đội Pháp xây dựng từ năm 1894, nay là Bệnh viện quân đội 108 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt-Xô. Khoảng cuối năm 1954, đầu năm 1955, khi mới tiếp quản Thủ đô, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam còn đóng trụ sở ở đây <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.</​li>​
 +<​li>​Ngày 31-3-1995 Bệnh viện được chính thức mang tên Bệnh viện TWQĐ 108. Ngày 06 tháng 9 năm 2002, Bệnh viện TWQĐ 108 được chuyển từ Tổng cục Hậu cần về trực thuộc Bộ Quốc phòng</​li>​
 +<​li>​Ngày 08 tháng 5 năm 2003, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cho Bệnh viện TWQĐ 108 được mang thêm phiên hiệu Viện Nghiên cứu Khoa học Y-Dược lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng, có con dấu riêng,có chức năng đào tạo sau đại học (Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và Tiến sĩ y học).</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Khám,​ cấp cứu thu dung điều trị cho các đối tượng bệnh nhân: quân nhân tại chức, cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng - Nhà nước, bảo hiểm y tế quân, bảo hiểm y tế khác và các đối tượng dịch vụ.</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng.</​li>​
 +<​li>​Đào tạo sau đại học: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Truyền nhiễm, Chấn thương chỉnh hình, Răng Hàm Mặt - Tạo hình, Gây mê - Hồi sức, Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh, Nội hô hấp, Ngoại Lồng ngực, Da liễu Dị ứng, Chẩn đoán Hình ảnh.</​li>​
 +<​li>​Tham gia bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và làm nhiệm vụ Quốc tế với Lào, Campuchia.</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​T.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c_chung"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Tổ_chức_chung">​Tổ chức chung</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Từ năm 2006 thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Tổ chức Đảng bộ trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 theo phân cấp như sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cao nhất.</​li>​
 +<​li>​Đảng bộ các Viện, Trung tâm trực thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108</​li>​
 +<​li>​Chi bộ các Phòng, ban cơ quan đơn vị trực thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108</​li></​ul><​h3><​span id="​Th.C3.A0nh_ph.E1.BA.A7n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thành_phần">​Thành phần</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Về thành phần của Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường bao gồm như sau:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Bí thư: Chính ủy</​li>​
 +<​li>​Phó Bí thư: Giám đốc</​li></​ol><​p><​b>​Ban Thường vụ</​b>​
 +</p>
 +<​ol><​li>​Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc</​li>​
 +<​li>​Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc</​li>​
 +<​li>​Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc</​li></​ol><​p><​b>​Ban Chấp hành Đảng bộ</​b> ​
 +</p>
 +<​ol><​li>​Đảng ủy viên: Phó Giám đốc</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Trưởng phòng Chính trị</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Trưởng phòng Tham mưu Hành chính</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Trưởng phòng Tài chính</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Trưởng phòng Sau Đại học</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Viện trưởng Viện Tim mạch Quân đội</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Viện trưởng Viện Chấn thương - Chỉnh hình Quân đội</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Chủ nhiệm Khoa</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Chủ nhiệm Khoa</​li>​
 +<​li>​Đảng ủy viên: Chủ nhiệm Khoa</​li></​ol>​
 +<​h3><​span id="​Ban_Gi.C3.A1m_.C4.91.E1.BB.91c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ban_Giám_đốc">​Ban Giám đốc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Kh.E1.BB.91i_c.C6.A1_quan"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khối_cơ_quan">​Khối cơ quan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Phòng Chính trị.</​li>​
 +<​li>​Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.</​li>​
 +<​li>​Phòng Khoa học quân sự</​li>​
 +<​li>​Phòng Sau Đại học.</​li>​
 +<​li>​Ban Quân lực.</​li>​
 +<​li>​Phòng Chỉ đạo tuyến.</​li>​
 +<​li>​Phòng Điều dưỡng.</​li>​
 +<​li>​Phòng Tham mưu - Hành chính.</​li>​
 +<​li>​Phòng Tài chính.</​li>​
 +<​li>​Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.</​li>​
 +<​li>​Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.</​li>​
 +<​li>​Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia.</​li></​ul><​h3><​span id="​Vi.E1.BB.87n.2C_trung_t.C3.A2m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Viện,​_trung_tâm">​Viện,​ trung tâm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Viện Chấn thương - Chỉnh hình Quân đội: trực thuộc Bệnh viện TƯQĐ 108 thành lập trên cơ sở phát triển Khoa Chấn thương - Chỉnh hình. Viện gồm có 4 khoa:
 +<​ul><​li>​Khoa Chấn thương - Chỉnh hình tổng hợp (Khoa B1-A).</​li>​
 +<​li>​Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu (Khoa B1-B).</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật khớp (Khoa B1-C).</​li>​
 +<​li>​Khoa Chấn thương chỉnh hình cột sống (khoa B1-D).</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Viện Tim mạch Quân đội: trực thuộc Bệnh viện TƯQĐ 108 thành lập trên cơ sở phát triển Khoa Nội Tim mạch. Viện gồm có 3 khoa:
 +<​ul><​li>​Khoa Nội Tim mạch (Khoa A2-A).</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật Tim mạch (Khoa A2-B).</​li>​
 +<​li>​Khoa Chẩn đoán và Can thiệp Tim mạch (Khoa A2-C).</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Viện Phẫu thuật Tiêu hoá. Viện gồm có 3 khoa:
 +<​ul><​li>​Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hoá (B3-A)</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật Gan mật tuỵ (B3-B)</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật Hậu môn Trực tràng (B3-C)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm. Viện gồm có 3 khoa:
 +<​ul><​li>​Khoa bệnh lây theo đường máu (A4-A).</​li>​
 +<​li>​Khoa bệnh lây theo đường tiêu hóa (A4-B).</​li>​
 +<​li>​Khoa bệnh lây đường hô hấp và hồi sức(A4-C)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung tâm xạ phẫu CYBERKNIFE: Được thành lập tháng 5 năm 2006.</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Đột quỵ não (A21): Được thành lập ngày 21/5/2002 trên cơ sở tách ra từ khoa Nội thần kinh.</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Máy gia tốc CYCLOTRON 30MEV (Khoa C18).</​li>​
 +<​li>​Trung tâm phẫu thuật nội soi.</​li></​ul><​h3><​span id="​Kh.E1.BB.91i_n.E1.BB.99i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khối_nội">​Khối nội</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Khoa Nội Cán bộ (Khoa A1)</​li>​
 +<​li>​Bộ môn - Khoa Nội Tiêu hóa (Khoa A3)</​li>​
 +<​li>​Khoa Lao và bệnh phổi (Khoa A5)</​li>​
 +<​li>​Khoa huyết học lâm sàng (Khoa A6)</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội Thần kinh (Khoa A7)</​li>​
 +<​li>​Khoa Da liễu - Dị ứng (Khoa A8)</​li>​
 +<​li>​Khoa Nhi (Khoa A9)</​li>​
 +<​li>​Khoa Y học cổ truyền (Khoa A10)</​li>​
 +<​li>​Khoa Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương (Khoa A11)</​li>​
 +<​li>​Bộ môn - Khoa Hồi sức tích cực (Khoa A12)</​li>​
 +<​li>​Khoa Lọc máu (Khoa A14)</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội thận (Khoa A15)</​li>​
 +<​li>​Khoa Quốc tế (Khoa A16)</​li>​
 +<​li>​Khoa Y học hạt nhân (Khoa A20)</​li></​ul><​h3><​span id="​Kh.E1.BB.91i_ngo.E1.BA.A1i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khối_ngoại">​Khối ngoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Khoa Ngoại Tiết niệu (Khoa B2)</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Tiêu hóa (Khoa B3)</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Lồng ngực (Khoa B4)</​li>​
 +<​li>​Khoa Gây mê hồi sức (Khoa B5)</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Thần kinh (Khoa B6)</​li>​
 +<​li>​Khoa Mắt (Khoa B7)</​li>​
 +<​li>​Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình (Khoa B8)</​li>​
 +<​li>​Khoa Tai Mũi Họng (Khoa B9)</​li>​
 +<​li>​Khoa Răng miệng (Khoa B10)</​li>​
 +<​li>​Khoa Phụ sản (Khoa B11)</​li></​ul><​h3><​span id="​Kh.E1.BB.91i_c.E1.BA.ADn_l.C3.A2m_s.C3.A0ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Khối_cận_lâm_sàng">​Khối cận lâm sàng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Khoa khám bệnh Đa khoa - Chuyên khoa (Khoa C1-1)</​li>​
 +<​li>​Khoa Khám bệnh - Quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp (Khoa C1-2)</​li>​
 +<​li>​Khoa Cấp cứu ban đầu (Khoa C1-3)</​li>​
 +<​li>​Khoa Huyết học (Khoa C2)</​li>​
 +<​li>​Khoa Sinh hóa (Khoa C3)</​li>​
 +<​li>​Khoa Vi sinh vật (Khoa C4)</​li>​
 +<​li>​Khoa Giải phẫu bệnh lý (Khoa C5)</​li>​
 +<​li>​Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Khoa C6)</​li>​
 +<​li>​Khoa Chẩn đoán chức năng (Khoa C7)</​li>​
 +<​li>​Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Khoa C8)</​li>​
 +<​li>​Khoa Dược (Khoa C9)</​li>​
 +<​li>​Khoa Trang bị (Khoa C10)</​li>​
 +<​li>​Khoa Dinh dưỡng (Khoa C11)</​li>​
 +<​li>​Khoa Chống nhiễm khuẩn (Khoa C12)</​li>​
 +<​li>​Khoa Miễn dịch (Khoa C14)</​li>​
 +<​li>​Khoa Y học thực nghiệm (Khoa C15)</​li>​
 +<​li>​Khoa Truyền máu (Khoa C16)</​li>​
 +<​li>​Khoa Sinh học phân tử (Khoa C17)</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xạ trị (Khoa A6-C)</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​1965-1987,​ Nguyễn Thế Khánh, Trung tướng (1995)</​li>​
 +<​li>​1985-1996,​ Bùi Đại, Thiếu tướng (1985)</​li>​
 +<​li>​-2008,​ Đinh Ngọc Duy, Trung tướng (2006)</​li>​
 +<​li>​2008-2014,​ Trần Duy Anh, Trung tướng (2011)</​li>​
 +<​li>​2014-nay,​ Mai Hồng Bàng (1962-), Thiếu tướng (2013)</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​-6.2009,​ Nguyễn Hồng Giang, PGS.TS, Thiếu tướng (2007), Nữ tướng thứ 2</​li>​
 +<​li>​7.2009-2013,​ Nguyễn Trọng Chính, PGS.TS, Thiếu tướng (2009), nay là Chính ủy Học viện quân y</​li>​
 +<​li>​2013-2017,​ Lê Thu Hà, Trung tướng (2014), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện 108, Nữ tướng thứ 4</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​p>​Trang web của Bệnh viện TƯQĐ 108
 +</p>
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background:#​4CBB17"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-even"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-even"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background:#​4CBB17"><​span style="​float:​left;​width:​6em">​ </​span><​p>​Tổ chức chi tiết của Bộ Quốc phòng Việt Nam</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ Tổng Tham mưu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tổng cục Chính trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tổng cục Kỹ thuật</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tổng cục Hậu cần</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tổng cục Tình báo</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quân chủng Hải quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Quân chủng Phòng không - Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ đội Biên phòng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cảnh sát biển</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Học viện Quốc phòng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Học viện Chính trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Học viện Kỹ thuật Quân sự</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt  • <span style="​white-space:​nowrap">​ Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt-Nga  •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​ Các viện: (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Viện Công nghệ mô phỏng, Viện Tích hợp hệ thống,​...)  •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​ Các khoa: (Hàng không vũ trụ, Vô tuyến điện tử, Công nghệ thông tin, Vũ khí, Cơ khí, Động lực, Kỹ thuật Hóa học,<​br/>​Kỹ thuật điều khiển, Chỉ huy, tham mưu kỹ thuật</​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Học viện Quân y</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Ban Cơ yếu Chính phủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181010222338
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.328 seconds
 +Real time usage: 0.380 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2820/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 327717/​2097152 bytes
 +Template argument size: 45504/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2153/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.068/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 207.660 ​     1 -total
 + ​55.88% ​ 116.034 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​42.97% ​  ​89.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7897;​_Qu&#​7889;​c_ph&​ograve;​ng_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.42% ​  ​83.942 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_collapsible_groups
 + ​37.44% ​  ​77.749 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​34.46% ​  ​71.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.02% ​  ​37.415 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.31% ​  ​27.646 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.87%   ​14.259 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​QH
 +  5.87%   ​12.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_th&​agrave;​nh_l&#​7853;​p_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​212841-0!canonical and timestamp 20181010222338 and revision id 43284850
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0164--b-nh-vi-n-trung-ng-qu-n-i-108-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)