User Tools

Site Tools


0167--th-i-t-n-nam-s-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0167--th-i-t-n-nam-s-ch-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thái Tân</​b>​ là một xã của huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Xã Thái Tân nằm ở rìa phía Tây của huyện Nam Sách, bên bờ đông của sông Thái Bình. Thái Tân tiếp giáp các xã cùng thuộc huyện Nam Sách ở các mặt: phía Nam (Nam Đông Nam) giáp xã Minh Tân (Minh Tân Nam Sách), phía Đông Nam là xã Hồng Phong, phía Đông tiếp giáp xã Nam Hồng, phía Đông Bắc là xã An Sơn. Mặt phía Bắc và Tây Bắc, (phần thượng lưu sông Thái Bình là ranh giới), Thái Tân tiếp giáp với các xã của huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh là: Lai Hạ (ở phía Bắc) và Minh Tân (Minh Tân Lương Tài). Phía Tây Nam xã Thái Tân là huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương (các xã Cẩm Văn (ở phía Tây Tây Nam) và Đức Chính (ở phía Nam Tây Nam)), ranh giới là phần hạ lưu sông Thái Bình.
 +</​p><​p>​Thái Tân gồm các thôn làng: An Dật, Tân Thắng, Bình Giang, Chu Đậu (làng Chu Đậu hay Chu Nẫm) và Mạc Cầu.
 +</p>
 +
 +<​p>​Vào khoảng đầu thời nhà Hậu Lê cho đến thời nhà Nguyễn, vùng đất xã Thái Tân ngày nay thuộc huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách trấn Hải Dương. Đầu thế kỷ 19, vùng này là đất thuộc các tổng An Dật (các thôn An Dật, Mạc Cầu) và tổng Thượng Triệt (các thôn Bình Giang, Chu Đậu) huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách trấn Hải Dương (sau đổi là tỉnh Hải Dương nhà Nguyễn vào năm 1831). Theo cuốn <​i>​Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19</​i>​ thì: 
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tổng An Dật gồm 7 xã (An Dật, Mạc Cầu, Quan San (Quan Sơn), Nhuế Sơn, An Giới, Dục Kỳ, Dục Trị). (Tổng An Dật nay thuộc địa bàn các xã Thái Tân và An Sơn.)</​li>​
 +<​li>​Tổng Thượng Triệt gồm 9 xã (Thượng Triệt, Uông Thượng, Uông Hạ, Mạc Xá, Đặng Xá (tức Mỹ Xá), Hùng Thắng, Chu Nẫm (tức Chu Đậu), Đông Giang, Nam Giang<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (Đông Giang và Nam Giang nay là Bình Giang)). (Tổng Thượng Triệt nay thuộc địa bàn các xã Thái Tân và Minh Tân (Nam Sách).)</​li></​ul><​p>​Ngay từ thời nhà Trần và nhà Hậu Lê (khoảng thế kỷ 13 đến thế kỷ 18) làng Chu Đậu, cùng với làng Mỹ Xá (Đặng Xá) bên cạnh, đã là một làng nghề đồ gốm rất nổi tiếng. Gốm Chu Đậu đã lan tỏa đến cả các nước châu Âu, trở thành dòng gốm sứ nổi tiếng khắp thế giới.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19</​i>,​ trang 30.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181012021738
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.076 seconds
 +Preprocessor visited node count: 240/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12961/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 275/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 745 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.361 ​     1 -total
 + ​60.58% ​  ​31.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Nam_S&​aacute;​ch
 + ​56.11% ​  ​29.381 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​20.45% ​  ​10.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 + ​18.60% ​   9.741      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.49% ​   9.158      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.87%    4.643      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  8.07%    4.228      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.92%    2.050     17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820138-0!canonical and timestamp 20181012021738 and revision id 25986822
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0167--th-i-t-n-nam-s-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)