User Tools

Site Tools


0177--inland-empire-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0177--inland-empire-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Inland Empire</​b>​ (thông tục gọi là IE) là một khu vực ở miền Nam California. Thuật ngữ phổ biến nhất được sử dụng trong tài liệu tham khảo để chỉ khu vực Riverside-San Bernardinoc,​ một vùng đô thị tập trung vào các thành phố Riverside và San Bernardino ở miền Nam California. Inland Empire đôi khi được coi là khu vực rộng lớn được xác định bởi liên bang gồm khu vực Riverside-San và Bernardino-Ontario,​ diện tích 27.000 dặm vuông (70.000 km²). Khu vực này có hơn 4 triệu người sinh sống, khu vực đô thị bao gồm quận Riverside và quận San Bernardino, là vùng đô thị đông dân nhất thứ 13 tại Hoa Kỳ, và lớn thứ ba ở tiểu bang California<​sup id="​cite_ref-Population_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Với dân số thành thị 1.506.816 người, nó là khu vực đô thị lớn thứ tư trong tiểu bang. Hầu hết dân số của khu vực nằm ở góc tây nam của khu vực, giáp thành phố Los Angeles. Vào cuối thế kỷ 19, khu vực là một trung tâm lớn của nông nghiệp, bao gồm cam quýt, sữa, và rượu vang làm. Nông nghiệp đã suy giảm qua thế kỷ 20, và kể từ những năm 1970 dân số phát triển nhanh chóng do các gia đình di cư tìm kiếm nhà ở giá rẻ, đã dẫn đến sự phát triển dân cư, thương mại và công nghiệp. Một phần của khu vực là Đại Los Angeles.
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181012023035
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.376 seconds
 +Real time usage: 0.446 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3472/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 82542/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14875/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2639/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 346.908 ​     1 -total
 + ​73.16% ​ 253.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​50.46% ​ 175.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.71% ​  ​37.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.15%   ​28.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​California
 +  7.98%   ​27.670 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.69%   ​26.667 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_&#​273;&​ocirc;​_th&#​7883;​_l&#​7899;​n_nh&#​7845;​t_Hoa_K&#​7923;​
 +  7.44%   ​25.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​US_state_navigation_box
 +  7.22%   ​25.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.17%   ​24.872 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​822588-0!canonical and timestamp 20181012023034 and revision id 43345854
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0177--inland-empire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)