User Tools

Site Tools


0316--khovd-la-gi

Khovd (tiếng Mông Cổ: Ховд; một số tài liệu cũ ghi là Kobdo) có thể đề cập đến:

0316--khovd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)