User Tools

Site Tools


0360--quy-t-la-gi

Quy Đạt là thị trấn huyện lị của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thị trấn Quy Đạt có diện tích 7,58 km²[1]. Năm 2009, thị trấn Quy Đạt có số dân 15.126 người[1].

Thị trấn Quy Đạt nằm ở phía đông của huyện Minh Hóa.

Thị trấn Quy Đạt được thành lập năm 2000 trên cơ sở 722 ha diện tích tự nhiên và 4.763 người của xã Quy Hoá, 15,8 ha diện tích tự nhiên và 137 người của xã Yên Hoá; 20,15 ha diện tích tự nhiên và 226 người của xã Xuân Hoá[1].

Quốc lộ 12A chạy qua thị trấn Quy Đạt.

  1. ^ a ă â b Nghị định số 31/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
0360--quy-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)