User Tools

Site Tools


0410--villeneuve-thung-l-ng-aosta-la-gi

Villeneuve là một đô thị ở Thung lũng Aosta, nước Ý. Đô thị này có diện tích 8 km², dân số năm 2001 là 1082 người.

Đô thị này có làng trực thuộc: La Crête, Vereytaz, Trepont, Cumiod, Montovert, Champrotard, Champagne, Chavonne, Balmet, La Cloutra, Saint Roch, Champagnole, La Cote, Champleval, Saburey, Bertola, Peranche, Bruillen, Champlong Dessus, Champlong Martignon, Champlong Rosaire, Champlong Vaillon, Croix Blanche. Đô thị này giáp các đô thị sau: Arvier, Aymavilles, Introd, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valsavarenche.

0410--villeneuve-thung-l-ng-aosta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)