User Tools

Site Tools


0448--hms-princess-royal-la-gi

Năm tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt cái tên HMS Princess Royal (Công chúa Hoàng gia):

0448--hms-princess-royal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)