User Tools

Site Tools


0506--uss-atlanta-la-gi

Năm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên Atlanta, theo tên thành phố Atlanta tại tiểu bang Georgia:

0506--uss-atlanta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)