User Tools

Site Tools


0538--uss-san-diego-la-gi

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS San Diego, được đặt theo thành phố San Diego, California:

  • USS San Diego (CA-6) nguyên là chiếc tàu tuần dương bọc thép California (ACR-6)
  • USS San Diego (CL-53) là một tàu tuần dương hạng nhẹ phòng không thuộc lớp Atlanta được đưa vào hoạt động năm 1942, phục vụ tại Mặt trận Thái Bình Dương, và ngừng hoạt động năm 1946
  • USS San Diego (AFS-6) là một tàu tiếp liệu chiến đấu phục vụ từ năm 1969 đến năm 1997
  • USS San Diego (LPD-22) là một tàu vận chuyển đổ bộ lớp San Antonio được hạ thủy năm 2010
0538--uss-san-diego-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)