User Tools

Site Tools


0572--kav-la-la-gi

Kavala là một thành phố thuộc tỉnh Đông Macedonia và Thrace, Hy Lạp. Thành phố Kavala có tổng diện tích km2, dân số năm năm 2011 là 70.360 người. Đây là thành phố lớn thứ 18 của Hy Lạp.

Bản mẫu:Thành phố Hy Lạp Bản mẫu:Đông Macedonia và Thrace

0572--kav-la-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)