User Tools

Site Tools


0588--kalamata-la-gi

Kalamata là một thành phố thuộc tỉnh Peloponnese, Hy Lạp. Thành phố Kalamata có tổng diện tích  km², dân số năm năm 2011 là 70.130 người. Đây là thành phố lớn thứ 1 của Hy Lạp.

Bản mẫu:Thành phố Hy Lạp Bản mẫu:Peloponnese

0588--kalamata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)