User Tools

Site Tools


0605--veria-la-gi

Veria là một thành phố thuộc tỉnh Trung Macedonia, Hy Lạp. Thành phố Veria có tổng diện tích  km², dân số năm năm 2011 là 66.630 người. Đây là thành phố lớn thứ 20 của Hy Lạp.

Bản mẫu:Thành phố Hy Lạp Bản mẫu:Trung Macedonia

0605--veria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)