User Tools

Site Tools


0622--sms-friedrich-der-grosse-la-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Đế quốc Đức từng được đặt tên SMS Friedrich der Grosse, theo tên của vị vua Phổ Frederick Đại Đế:

Ngoài ra:

0622--sms-friedrich-der-grosse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)