User Tools

Site Tools


0655--uss-oakland-la-gi

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang tên USS Oakland, được đặt theo thành phố Oakland thuộc tiểu bang California:

0655--uss-oakland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)