User Tools

Site Tools


0742--north-american-fj-fury-la-gi

North American FJ Fury có thể chỉ vài loại máy bay trong nhóm máy bay tiêm kích và tiêm kích-bom, do hãng North American Aviation chế tạo cho Hải quân Hoa Kỳ, có liên quan ở vài góc độ với F-86 Sabre thuộc Không quân Hoa Kỳ:

  • North American FJ-1 Fury
  • North American FJ-2/-3 Fury
  • North American FJ-4 Fury
0742--north-american-fj-fury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)