User Tools

Site Tools


0763--uss-flint-la-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang tên USS Flint, được đặt theo tên thành phố Flint thuộc tiểu bang Michigan:

0763--uss-flint-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)