User Tools

Site Tools


0827--danh-s-ch-ho-ng-la-m-la-gi

Chân dung Tên Năm sinh Cai trị Kế vị Qua đời Maximinus Thrax Musei Capitolini MC473.jpg Maximinus Thrax
CAESAR GAIVS JVLIVS VERVS MAXIMINVS AVGVSTVS khoảng 173 sau CN, Thrace hoặc Moesia 20 tháng Ba, 235 sau CN – Tháng Tư 238 sau CN Được tuyên bố là Hoàng đế bởi các quân đoàn German sau cái chết của Severus Alexander Tháng Tư 238 sau CN
Bị ám sát bởi Cận vệ Hoàng gia Gordian I Musei Capitolini MC475.jpg Gordianus I
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS AVGVSTVS khoảng 159 sau CN, Phrygia? 22 tháng Ba, 238 sau CN – 22 tháng Tư, 238 sau CN

Được tuyên bố là Hoàng đế, trong khi là phó Tổng đốc ở châu Phi, trong cuộc nổi dậy chống Maximinus. Cai trị đồng thời với Gordian II, và đối lập với Maximinus. Về mặt lý thuyết là một người tiếm ngôi, ông trở thành người cai trị hợp pháp sau sự thoái vị của Gordian III

Tháng Tư 238 sau CN
Buộc phải tự vẫn sau khi nghe về cái chết của Gordian II. Sestertius Gordian II-RIC 0008.jpg Gordianus II
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS ROMANVS AFRICANVS AVGVSTVS khoảng 192 sau CN, ? 22 tháng Ba, 238 sau CN – 22 tháng Tư, 238 sau CN Được tuyên bố là Hoàng đế, cùng với cha Gordian I, đối lập với Maximinus bởi sắc lệnh của Senate. Tháng Tư 238 sau CN
Bị giết trong Trận Carthage, khi đánh nhau với đội quân thân Maximinus Pupienus Musei Capitolini MC477.jpg Pupienus
CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS khoảng 178 sau CN, ? 22 tháng Tư, 238 sau CN – 29 tháng Bảy, 238 sau CN Được tuyên bố là hoàng đế đồng thời với Balbinus bởi Senate đối lập với Maximinus; đồng hoàng đế sau đó với Balbinus. 29 tháng Bảy, 238 sau CN
Bị ám sát bởi Cận vệ Hoàng gia Balbinus Hermitage.jpg Balbinus
CAESAR DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS PIVS AVGVSTVS ? 22 tháng Tư, 238 sau CN – 29 tháng Bảy, 238 sau CN Được tuyên bố là hoàng đế đồng thời với Pupienus bởi Senate sau cái chết của Gordianus I và II, đối lập với Maximinus; sau đó đồng hoàng đế với Pupienus và Gordianus III 29 tháng Bảy, 238 sau CN
Bị ám sát bởi Cận vệ Hoàng gia Bust Gordianus III Louvre Ma1063.jpg Gordianus III
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS AVGVSTVS 20 tháng Một, 225 sau CN, Roma 22 tháng Tư, 238 sau CN – 11 tháng Hai, 244 sau CN Được tuyên bố là hoàng đế bởi những người ủng hộ Gordianus I & II, sau đó bởi Senate; hoàng đế đồng thời với Pupienus và Balbinus cho đến tháng Bảy 238 sau CN. Tháng Hai 11, 244 sau CN
Không rõ; dường như bị ám sát theo lệnh của Philip I Bust of emperor Philippus Arabus - Hermitage Museum.jpg Philippus I
CAESAR MARCVS IVLIVS PHILLIPVS AVGVSTVS

với Philippus II

khoảng 204 sau CN, Shahba, Syria Tháng Hai 244 sau CN – tháng Chín/tháng Mười 249 sau CN Chỉ huy Cận vệ Hoàng gia củaGordian III, nắm quyền sau khi ông này chết; đặt con trai Philippus II làm hoàng đế mùa hè 247 sau CN Tháng Chín/tháng Mười 249 sau CN
Chết trong trận chiến với Trajan Decius, Gần Verona Emperor Traianus Decius (Mary Harrsch).jpg Trajan Decius
CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS

với Herennius Etruscus

Khoảng 201 sau CN, Budalia, Lower Pannonia Tháng Chín/ tháng Mười 249 sau CN – Tháng Sáu 251 sau CN Toàn quyền của Philip I; được tuyên bố là hoàng đế các quân đoàn Danube và đã đánh bại Philip trong trận chiến; đặt con trai Herennius Etruscus lên làm đồng hoàng đế đầu 251 sau CN Tháng Sáu 251 sau CN
Cả hai bị giết trong Trận Abrittus chiến đấu chống lại người Goth xxxx100px]] Hostilianus
CAESAR CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS AVGVSTVS Rome Tháng Sáu 251 sau CN – cuối 251 sau CN Con trai Trajan Decius, được chấp nhận là người kế vị bởi Senate Tháng Chín/tháng Mười 251 sau CN
Do nguyên nhân tự nhiên (Dịch hạch) Ritratto di trebonianno gallo III sec. dc. 01.JPG Trebonianus Gallus
CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS

với
Volusianus

206 sau CN, Italia Tháng Sáu 251 sau CN – tháng Tám 253 sau CN Toàn quyền của Moesia Superior, được tuyên bố là hoàng đế bởi các quân đoàn Danube sau cái chết của Trajan Decius (và đối lập với Hostilianus); đưa con trai Volusianus làm đồng hoàng đế vào cuối 251 sau CN. Tháng Tám 253 sau CN
Bị ám sát bởi chính quân đội mình, theo xúi giục của Aemilianus Aemilian1.jpg Aemilianus
CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS AVGVSTVS Khoảng 207 sau CN Tháng Tám 253 sau CN – tháng Mười 253 sau CN Toàn quyền của Moesia Superior, được tuyên bố là hoàng đế bởi các quân đoàn Danube sau khi đánh bại người Goth; được công nhận là hoàng đế sau cái chết của Gallus Tháng Chín/tháng Mười 253 sau CN
Bị ám sát bởi chính quân đội của mình, do xúi giục bởi Valerianus ValarianusIsest.jpg Valerianus
CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVSAVGVSTVS Khoảng 195 sau CN Tháng Mười 253 sau CN – 260 sau CN Toàn quyền Noricum và Raetia, được tuyên bố là hoàng đế bởi các quân đoàn Rhine sau cái chết của Gallus; được công nhận là hoàng đế sau cái chết của Aemilianus Sau 260 sau CN
Bị bắt trong Trận Edessa chống lại người Ba Tư. Qua đời trong cảnh giam cầm Gallienus.jpg Gallienus
CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS AVGVSTVS

với Saloninus

218 sau CN tháng Mười 253 sau CN – tháng Chín 268 sau CN Con trai của Valerianus, được phong làm đồng hoàng đế năm 253 sau CN; con trai ông Saloninus được làm đồng hoàng đế trong một thời kỳ ngắn ngủi khoảng tháng Bảy trước khi bị ám sát bởi Postumus. tháng Chín 268 sau CN
Bị sát hại ở Aquileia bởi tùy tùng. xxxx100px]] Claudius Gothicus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS AVGVSTVS Tháng Năm 10, 213 sau CN/214 sau CN, Sirmium Tháng Chín 268 sau CN – Tháng Một 270 sau CN Vị tướng chiến thắng trong Trận Naissus, nắm quyền sau cái chết của Gallienus Tháng Một 270 sau CN
Do nguyên nhân tự nhiên (Dịch hạch) Antoninianus Quintillus-s3243.jpg Quintillus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS AVGVSTVS ?, Sirmium Tháng Một 270 sau CN – 270 sau CN Em trai Claudius Gothicus, nắm quyền sau khi anh trai chết 270 sau CN
Không rõ, có thể bị ám sát hoặc tự vẫn Aureliancoin1.jpg Aurelianus
CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS AVGVSTVS 9 tháng Chín, 214 sau CN/215 sau CN, Sirmium tháng Chín(?) 270 sau CN – tháng Chín 275 sau CN Được tuyên bố là hoàng đế bởi các quân đoàn Danube sau cái chết của Claudius II, đối lập với Quintillus Tháng Chín 275 sau CN
Bị ám sát bởi Cận vệ Hoàng gia EmpereurTacite.jpg Tacitus
CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS AVGVSTVS Khoảng 200, Interamna 25 tháng Chín, 275 sau CN – Tháng Sáu 276 sau CN Được bầu bởi Senate để thay thế Aurelianus, sau một thời gian ngắn quyền lực bỏ trống Tháng Sáu 276 sau CN
Do nguyên nhân tự nhiên (cũng có thể bị ám sát) Antoninianus Florianus-unpub ant hercules.jpg Florianus
CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS AVGVSTVS ? Tháng Sáu 276 sau CN – tháng Chín? 276 sau CN Em trai Tacitus, được bầu bởi quân đội miền Tây để thay thế anh Tháng Chín? 276 sau CN
Bị ám sát bởi chính quân đội mình, xúi giục bởi Probus Probus Musei Capitolini MC493.jpg Probus
CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS AVGVSTVS 232 sau CN, Sirmium Tháng Chín? 276 sau CN – tháng Chín/ tháng Mười 282 sau CN Toàn quyền các tỉnh miền Đông, được tuyên bố là hoàng đế bởi các quân đoàn Danube, đối lập với Florianus tháng Chín/ tháng Mười 282 sau CN
Bị ám sát bởi chính quân đội mình, xúi giục bởiCarus Carus coins.jpg Carus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS AVGVSTVS Khoảng 230 sau CN, Narbo Tháng Chín/ tháng Mười 282 sau CN – late Tháng Bảy/ early tháng Tám 283 sau CN Chỉ huy Cận vệ Hoàng gia của Probus; nắm quyền trước hoặc sau khi Probus bị ám sát Cuối Tháng Bảy/early tháng Tám 283 sau CN
Do nguyên nhân tự nhiên? (Dường như bị sét đánh chết) NumerianusAntoninianus.jpg Numerianus
CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS AVGVSTVS ? Cuối tháng Bảy/đầu tháng Tám 283 sau CN – 284 sau CN? Con của Carus, kế vị đồng thời với em trai Carinus 284 sau CN
Không rõ ràng, có lẽ bị ám sát Montemartini - Carino 1030439.JPG Carinus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS AVGVSTVS ? Cuối Tháng Bảy/đầu tháng Tám 283 sau CN – 285 sau CN Con của Carus, kế vị đồng thời với em trai Numerianus 285 sau CN
Qua đời trong trận chiến với Diocletianus?
0827--danh-s-ch-ho-ng-la-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)