User Tools

Site Tools


0830--kh-m-ph-d-ng-mississippi-la-gi

Khám phá dòng Mississippi
Discovery of the Mississippi.jpg
Tác giả William H. Powell
Thời gian 1847
Chất liệu Tranh sơn dầu trên vải
Kích thước 365.76 × 548.64 cm
Địa điểm Capitol rotunda, Washington, D.C.

Khám phá Mississippi là một bức tranh do William Henry Powell thực hiện vào năm 1847. Bức tranh nói về cảnh chinh tướng Hernando de Soto đang cưỡi một con ngựa trắng nhìn ra sông Mississippi. De Soto người châu Âu đầu tiên nhìn thấy sông Mississippi vào năm 1541.

0830--kh-m-ph-d-ng-mississippi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)