User Tools

Site Tools


0842--ph-ng-i-v-thanh-la-gi

Phường I là phường trung tâm của thành phố Vị Thanh, có diện tích khoảng 73,9 ha và dân số khoảng 12.760 người.

Đông và Bắc giáp phường V, thành phố Vị Thanh.
Tây giáp phường IV, thành phố Vị Thanh.
Nam giáp phường III, thành phố Vị Thanh.

Phường I có 4 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3 và khu vực 4.

  1. Siêu thị Coopmark Vị Thanh.
  2. Trung tâm GDTX

Thành lập phường I trên cơ sở 73,9 ha diện tích tự nhiên và 6.402 người của thị trấn Vị Thanh ngày 01/07/1999.

Hiện phường I có diện tích 103 km², dân số năm 1999 là 6047 người,[1] mật độ dân số đạt 58.71 người/km².

0842--ph-ng-i-v-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)