User Tools

Site Tools


0995--ch-nh-ph-qu-n-s-l-m-th-i-ethiopia-x-h-i-ch-ngh-a-la-gi

Chính phủ Quân sự Lâm thời Ethiopia xã hội chủ nghĩa[1] là một Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Ethiopia được thành lập sau cuộc cách mạng 1974 lật đổ ngôi vua Haile Selassie I. Chính quyền của đất nước được kiểm soát bởi Ủy ban Điều phối của các lực lượng vũ trang, cảnh sát và quân đội lãnh thổ viết tắt là Derg (Amharic: ደርግ). Derg hay Dergue có nghĩa là "ủy ban" hay "hội đồng" trong tiếng Ge'ez.

  1. ^ David A. Korn, Ethiopia, the United States and the Soviet Union, Routledge, 1986, page 179
0995--ch-nh-ph-qu-n-s-l-m-th-i-ethiopia-x-h-i-ch-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)