User Tools

Site Tools


1017--s-khbaatar-la-gi

Sükhbaatar là một từ tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Anh hùng rìu" hay "anh hùng tráng kiện," và có thể biểu thị:

Người:

Nơi chốn:

1017--s-khbaatar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)