User Tools

Site Tools


1023--b-y-ng-n-th-tr-n-la-gi

Bảy Ngàn là một trong bốn thị trấn của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Thành lập từ năm 2009, thị trấn Bảy Ngàn có 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 người.

Đông giáp xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A
Tây giáp xã Vị Bình, huyện Vị Thủy
Nam giáp xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp
Bắc giáp xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Thị trấn bảy Ngàn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 người của xã Tân Hòa.

1023--b-y-ng-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)