User Tools

Site Tools


1036--vip-la-gi

VIP hay là V.I.P. (viết tắt của Very Important Person trong tiếng Anh) là từ thông dụng để chỉ một nhân vật rất quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội hoặc một dịch vụ đặc biệt.

  • Nguyên thủ quốc gia.
  • Người nổi tiếng, người quan trọng.
  • Ông chủ, người kinh doanh, người có tiềm lực kinh tế.
  • Các chính trị gia, sĩ quan cao cấp, lãnh đạo công ty, cá nhân giàu có, hoặc bất kỳ người nào đáng chú ý khác do một số lý do.

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như vé cho các sự kiện, VIP có thể được sử dụng bởi bất cứ ai khi mua "vé VIP" để được hưởng sự phục vụ đặc biệt. Thuật ngữ này được đặt ra từ năm 1940 và 1945.

1036--vip-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)