User Tools

Site Tools


1053--nh-ng-ng-y-volochayevsk-la-gi

Những ngày ở Volochayevsk[1] (tiếng Nga: Волочаевские дни) - tên gọi khác: Viễn Đông (tiếng Nga: Дальний Восток), Sự can thiệp ở Viễn Đông (tiếng Nga: Интервенция на Дальнем Востоке) - là một bộ phim lịch sử Cách mạng của anh em nhà Vasilyev, ra mắt lần đầu năm 1937.

В 1918 году у берегов Тихого океана...
На рейде Владивостока появилась японская эскадра.

Спровоцировав убийство, японское командование под предлогом защиты соотечественников высаживает на Дальнем Востоке десант…

1053--nh-ng-ng-y-volochayevsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)