User Tools

Site Tools


1080---o-long-phan-rang-th-p-ch-m-la-gi

Đạo Long là một phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

  • Diện tích: 1,5887 km2
  • Dân số: 10.348 người
  • Trường Tiểu học Đạo Long (Đạt chuẩn quốc gia năm 2011)[1].
  1. ^ [1] Trường Tiểu học Đạo Long đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
1080---o-long-phan-rang-th-p-ch-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)