User Tools

Site Tools


1146--ogi-saga-la-gi

Ogi (小城市 Ogi-shi?, Tiểu Thành) là một thành phố thuộc tỉnh Saga, Nhật Bản. Ngày 3 tháng 3 năm 2005, huyện Ogi được sáp nhập với các thị trấn Ashikari, Mikatsuki và Ushizu, tất cả thuộc huyện huyện Ogi để thành lập thành phố Ogi.

1146--ogi-saga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)