User Tools

Site Tools


1226--ng-b-y-ph-ng-la-gi

Ngã Bảy là phường trung tâm của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Đông giáp xã Đại Thành.
Tây giáp phường Lái Hiếu.
Nam giáp các phường Lái Hiếu, Hiệp Thành và xã Đại Thành.
Bắc giáp các xã Hiệp Lợi, Đại Thành.

Phường Ngã Bảy có 472,95 ha diện tích tự nhiên và 13.564 người (năm 2006).

Đơn vị hành chính: khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Phường Ngã Bảy được thành lập ngày 26/07/2005 trên cơ sở 217,61 ha diện tích tự nhiên và 8.964 nhân khẩu của thị trấn Phụng Hiệp, 78,65 ha diện tích tự nhiên và 1.500 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 176,69 ha diện tích tự nhiên và 3.100 nhân khẩu của xã Đại Thành.

1226--ng-b-y-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)