User Tools

Site Tools


1240--cmp-unix-la-gi

cmp là một tiện ích sử dụng giao diện dòng lệnh của Unix hay hệ điều hành giống Unix. Chương trình so sánh hai tập tin và xuất kết quả ra thiết bị đầu ra chuẩn. Mặc định, cmp không có thông báo gì nếu các tập tin giống nhau, nếu khác nhau thì hiện ra số dòng nơi đầu tiên mà hai tập tin có dữ liệu khác biệt.

Dưới đây liệt kê các tùy chọn của phiên bản GNU cmp:

-b, --print-bytes
Xuất ra các bytes khác nhau.
-i SKIP, --ignore-initial=SKIP
Bỏ qua byte SKIP đầu tiên từ đầu vào.
-i SKIP1:SKIP2, --ignore-initial=SKIP1:SKIP2
Bỏ qua byte SKIP1 đầu tiên từ FILE1 và byte SKIP2 đầu tiên từ FILE2.
-l, --verbose
Xuất ra số byte và giá trị các byte khác nhau.
-n LIMIT, --bytes=LIMIT
So sánh nhiều nhất LIMIT bytes.
-s, --quiet, --silent
Không xuất ra gì, chỉ cho giá trị trả về.
-v, --version
Xuất ra thông tin phiên bản.
--help
Xuất ra thông tin trợ giúp.
  • 0 - các tập tin giống nhau
  • 1 - các tập tin là khác nhau
  • 2 - tập tin không thể truy cập hoặc thiếu tham số
1240--cmp-unix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)