User Tools

Site Tools


1253---ng-c-tu-c-bin-c-nh-qu-t-la-gi

Động cơ tuốc bin cánh quạt (tiếng Anh - Turbopropeller engine, viết tắt - TurboProp; tiếng Nga - Турбовинтовый двигатель, viết tắt - ТВД) là loại động cơ tuốc bin khí được sử dụng trong các máy bay cánh quạt.

Loại động cơ này tạo lực đẩy chủ yếu nhờ các cánh quạt lớn đặt phía trước. Như vậy, nguyên lý này ngược với cách tạo lực đẩy nhờ dòng khí xả như trường hợp các động cơ phản lực.

http://en.wikipedia.org/wiki/Turboprop

  1. Hiểu về "động cơ phản lực-cánh quạt"
  2. Động cơ máy bay tua bin cánh quạt
  • Động cơ phản lực (reaction engine)
  • Động cơ phản lực không khí (jet engine)
  • Động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt (turbofan engine)
  • Động cơ tuốc bin trục (turboshaft engine)
  • Động cơ tuốc bin phản lực (turbojet engine)
  • Động cơ tuốc bin khí (gas turbine engine)
  • Máy bay phản lực (jet aircraft)
1253---ng-c-tu-c-bin-c-nh-qu-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)