User Tools

Site Tools


1288---i-th-nh-ng-b-y-la-gi

Đại Thành là một xã thuộc thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã Đại Thành có diện tích 23,84 km², dân số năm 2005 là 11537 người,[1] mật độ dân số đạt 484 người/km².

Đây là đơn vị đầu tiên hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang nói riêng, và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Xã Đại Thành sau khi chia tách một phần về phường Hiệp Thành và phường Ngã Bảy ngày 27/06/2005 thì còn lại 2.383,60 ha diện tích tự nhiên và 11.537 người.

Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thị xã Ngã Bảy

1288---i-th-nh-ng-b-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)