User Tools

Site Tools


1305--t-n-th-nh-ng-b-y-la-gi

Tân Thành
Địa lý
Diện tích 2.312 ha
Dân số  
 Tổng cộng 6.358 người
Dân tộc Kinh, Khmer
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Vùng Tây Nam Bộ
Tỉnh Hậu Giang
Thị xã Ngã Bảy
Thành lập 2006

Tân Thành là xã của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã Hiệp Lợi có 2.312 ha diện tích tự nhiên và 6.358 người (năm 2006).

Xã Tân Thành được thành lập năm 2006 từ nguyên trạng xã Tân Thành của huyện Phụng Hiệp (cũ), với diện tích tự nhiên là 2.312 ha và dân số 6.358 người.

1305--t-n-th-nh-ng-b-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)