User Tools

Site Tools


1491--souffl-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1491--souffl-la-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
1491--souffl-la-gi [2018/12/20 10:30] (current)
thaoit
Line 58: Line 58:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​TP.HCM cấm c&​aacute;​n bộ đi c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c nước ngo&​agrave;​i từ nay đến Tết Kỷ Hợi 2019</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb"><​span class="​bold">&​nbsp;​TP.HCM y&​ecirc;​u cầu c&​aacute;​n bộ kh&​ocirc;​ng đi c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c,​ tham quan, học tập ở nước ngo&​agrave;​i,​ c&​aacute;​c trường hợp đặc biệt do Chủ tịch th&​agrave;​nh phố quyết định.</​span></​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​ArticleContent">​ 
 +<p class="​article-relate">​TP.HCM muốn bắn ph&​aacute;​o hoa ở 2 điểm mừng Tết Dương lịch 2019</​p>​ 
 +<p class="​article-relate">​TP.HCM thưởng 1 tỷ đồng thu h&​uacute;​t người t&​agrave;​i năng đặc biệt</​p>​ 
 +<​p>​Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Th&​agrave;​nh Phong vừa ban h&​agrave;​nh Chỉ thị chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">&​Ocirc;​ng&​nbsp;​Nguyễn Th&​agrave;​nh Phong y&​ecirc;​u cầu c&​aacute;​c sở ban ng&​agrave;​nh,​ UBND c&​aacute;​c quận, huyện, <a href="​http://​knstech.net">​doanh nghiệp nh&​agrave;​ nước</​a>​ thuộc th&​agrave;​nh phố đẩy mạnh thi đua s&​aacute;​ng tạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ ngay từ th&​aacute;​ng đầu, qu&​yacute;​ đầu năm 2019.</​p>​ 
 +<table class="​FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​FmsArticleBoxStyle-Images image "><​img src="​https://​vnn-imgs-f.vgcloud.vn/​2018/​12/​20/​15/​tp-hcm-cam-can-bo-di-cong-tac-nuoc-ngoai-tu-nay-den-tet.jpg"​ alt="​TP.HCM cấm c&​aacute;​n bộ đi nước ngo&​agrave;​i từ nay đến Tết" /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">​Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Th&​agrave;​nh Phong</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​t-j">​C&​aacute;​c đơn vị chăm lo đời sống vật chất v&​agrave;​ tinh thần cho nh&​acirc;​n d&​acirc;​n,​ đảm bảo Tết đến với mọi người; Đảm bảo an ninh ch&​iacute;​nh trị, trật tự an to&​agrave;​n x&​atilde;​ hội, đ&​aacute;​p ứng&​nbsp;​ nhu cầu đi lại dịp Tết.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​C&​aacute;​c cơ quan Nh&​agrave;​ nước tập trung giải quyết việc tồn đọng trước Tết, kh&​ocirc;​ng để người d&​acirc;​n,​ doanh nghiệp chờ đợi; Kh&​ocirc;​ng tổ chức du xu&​acirc;​n,​ li&​ecirc;​n hoan sa đ&​agrave;,​ l&​atilde;​ng ph&​iacute;,​ ảnh hưởng đến hiệu quả c&​ocirc;​ng việc.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​n bộ, c&​ocirc;​ng chức kh&​ocirc;​ng đi lễ hội trong giờ h&​agrave;​nh ch&​iacute;​nh,​ kh&​ocirc;​ng sử dụng xe c&​ocirc;​ng đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;,​ c&​aacute;​n bộ cần kiểm tra, đ&​ocirc;​n đốc c&​aacute;​c <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​doanh nghiệp chủ động x&​acirc;​y dựng</​a>​ kế hoạch sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết; đảm bảo đủ nguồn h&​agrave;​ng thiết yếu trong dịp Tết; kh&​ocirc;​ng để xảy ra t&​igrave;​nh trạng thiếu h&​agrave;​ng,​ đẩy gi&​aacute;​.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">&​ldquo;​C&​aacute;​c cơ quan, đơn vị d&​agrave;​nh nhiều thời gian đi cơ sở, kịp thời hỗ trợ, th&​aacute;​o gỡ kh&​oacute;​ khăn cho doanh nghiệp, kh&​ocirc;​ng đi c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c,​ tham quan, học tập ở nước ngo&​agrave;​i từ nay đến Tết, c&​aacute;​c trường hợp đặc biệt sẽ do Chủ tịch UBND TP quyết định&​rdquo;​ &ndash; chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.HCM n&​ecirc;​u r&​otilde;​.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​C&​aacute;​c ng&​agrave;​nh chức năng cần tăng cường gi&​aacute;​m s&​aacute;​t việc chi trả lương, thưởng v&​agrave;​ c&​aacute;​c khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động; chăm lo cho học sinh, sinh vi&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ điều kiện về qu&​ecirc;​ ăn Tết.</​p>​ 
 +<p class="​t-j">​Đồng thời, c&​aacute;​c đơn vị cần <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​tăng cường kiểm tra</​a>​ thị trường, đẩy mạnh c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c chống bu&​ocirc;​n b&​aacute;​n,​ vận chuyển h&​agrave;​ng cấm, h&​agrave;​ng nhập lậu, kiểm tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh h&​agrave;​ng giả, h&​agrave;​ng k&​eacute;​m chất lượng, h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng r&​otilde;​ nguồn gốc, kh&​ocirc;​ng đảm bảo vệ sinh an to&​agrave;​n thực phẩm&​hellip;</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
1491--souffl-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/20 10:30 by thaoit