User Tools

Site Tools


1511--2161-grissom-la-gi

2161 Grissom (1963 UD) là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên astronaut Gus Grissom.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2161 Grissom

1511--2161-grissom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)