User Tools

Site Tools


1518--3147-samantha-la-gi

3147 Samantha là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Lyudmila Ivanovna Chernykh ngày 16 tháng 12 năm 1976. She named her discovery in memory of the young American peace activist Samantha Smith. The Official Certificate was presented to her mother Jane Smith ngày 28 tháng 2 năm 1987.

Keplerian elements ở epoch 53450

a (AU) 2.62088
eccentricity 0.196591
inclination (deg) 3.541
Asc. node (deg) 216.159
Arg. perih. (deg) 242.487
M (deg) 228.868

Other useful data:

Absolute Magnitude 13.348
Slope parameter 0.15
Perihelion (AU) 2.1056
Aphelion (AU) 3.1361
Asc. node-Earth sep. (AU) 1.76527
Desc. node-Earth sep. (AU) 1.3173
Earth MOID (AU) 1.12517
Chu kỳ quỹ đạo (days) 1549.78
Diameter (km) 29.0
First obs. (day/mo/yr) 16.943980/12/1976
Last obs. (day/mo/yr) 11.320650/06/2004
Number of obs. 274
1518--3147-samantha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)