User Tools

Site Tools


1521--2059-baboquivari-la-gi

2059 Baboquivari là một tiểu hành tinh được phát hiện ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana.

1521--2059-baboquivari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)