User Tools

Site Tools


1523--2542-calpurnia-la-gi

2542 Calpurnia là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2023.4812635 ngày (5.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1980 bởi LINEAR.

1523--2542-calpurnia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)