User Tools

Site Tools


1528--3248-farinella-la-gi

3248 Farinella (1982 FK) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1982 bởi Bowell, E. ở Flagstaff (AM).

The asteroid được đặt tên sau tên Paolo Farinella (1953–2000) who was an Italian planetary scientist very active in the study of asteroids, collisions và space debris.

1528--3248-farinella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)