User Tools

Site Tools


1529--3449-abell-la-gi

Abell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá ngày 7 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3449
Đặt tên theo George O. Abell
Tên thay thế 1978 VR9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5803216
Viễn điểm quỹ đạo 3.5715080
Độ lệch tâm 0.1611206
Chu kỳ quỹ đạo 1970.4249074
Độ bất thường trung bình 177.94239
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04726
Kinh độ của điểm nút lên 81.53426
Acgumen của cận điểm 333.59945
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

3449 Abell (1978 VR9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1978 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Palomar. Nó được đặt tên cho nhà thiên văn học George O. Abell.

1529--3449-abell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)