User Tools

Site Tools


1534--2165-young-la-gi

2165 Young (1956 RJ) là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hoa Kỳ Charles Augustus Young.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2165 Young
1534--2165-young-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)