User Tools

Site Tools


1549--2242-balaton-la-gi

Balaton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kulin, G.
Nơi khám phá Budapest
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1936
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2242
Đặt tên theo hồ Balaton
Tên thay thế 1936 TG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1,9491482
Viễn điểm quỹ đạo 2,4674106
Độ lệch tâm 0,1173453
Chu kỳ quỹ đạo 1.198,6142820
Độ bất thường trung bình 252,40688
Độ nghiêng quỹ đạo 2,53896
Kinh độ của điểm nút lên 343,97262
Acgumen của cận điểm 96,07121
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13,8

2242 Balaton (1936 TG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1936 bởi Kulin, Gy. ở Budapest.

Tiểu hành tinh được đặt tên theo hồ Balaton ở Hungary.

1549--2242-balaton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)