User Tools

Site Tools


1555--2168-swope-la-gi

2168 Swope là một tiểu hành tinh được phát hiện tại ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hoa Kỳ Henrietta Hill Swope.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2168 Swope
1555--2168-swope-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)