User Tools

Site Tools


1556--2243-l-nnrot-la-gi

Lönnrot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Väisälä
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1941
Tên chỉ định
Đặt tên theo Elias Lönnrot
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1,8068095
Viễn điểm quỹ đạo 2,6900689
Bán trục lớn 2,2484392
Độ lệch tâm 0,1964161
Chu kỳ quỹ đạo 1.231,4595638
Tốc độ vũ trụ cấp 1 0,29233603 deg/d
Độ bất thường trung bình 1,47657
Độ nghiêng quỹ đạo 6,84930
Kinh độ của điểm nút lên 22,60625
Acgumen của cận điểm 303,28147

2243 Lönnrot là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1.231,4595638 ngày (3,37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1941.

1556--2243-l-nnrot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)