User Tools

Site Tools


1558--3554-amun-la-gi

3554 Amun
Khám phá
Khám phá bởi Carolyn and
Eugene Shoemaker
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Đặt tên theo Amun
Tên thay thế 1986 EB
Danh mục tiểu hành tinh Aten asteroid,
Venus-crosser asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 7 năm 2004 (JD 2453200.5)
Cận điểm quỹ đạo 104.807 Gm (0.701 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 186.532 Gm (1.247 AU)
Bán trục lớn 145.669 Gm (0.974 AU)
Độ lệch tâm 0.281
Chu kỳ quỹ đạo 350.964 d (0.96 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 29.58 km/s
Độ bất thường trung bình 196.415°
Độ nghiêng quỹ đạo 23.363°
Kinh độ của điểm nút lên 358.680°
Acgumen của cận điểm 359.368°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 2.5 ? km
Khối lượng ~1.6×1013kg
Mật độ khối lượng thể tích 2 ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay 0.1054 d 1
Suất phản chiếu ? 2
Nhiệt độ ~280 K
Kiểu phổ M-type asteroid
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.82

3554 Amun là một tiểu hành tinh Aten kiểu M, được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1986 bởi Carolyn và Eugene Shoemaker ở đài thiên văn Mount Palomar.

  • Economic value of asteroid 3554 Amun
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3554 Amun
1558--3554-amun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)