User Tools

Site Tools


1563--2348-michkovitch-la-gi

2348 Michkovitch là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1939 bởi Milorad B. Protić ở Belgrade, Vương quốc Nam Tư, bây giờ là Serbia. Nó được đặt tên cho Vojislav V. Michkovitch (1892–1976).

1563--2348-michkovitch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)