User Tools

Site Tools


1566--2962-otto-la-gi

Otto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Vaisala
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1940
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2962
Tên thay thế 1940 YF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4721279
Viễn điểm quỹ đạo 2.6649123
Độ lệch tâm 0.0375283
Chu kỳ quỹ đạo 1503.5673388
Độ bất thường trung bình 69.85179
Độ nghiêng quỹ đạo 15.64814
Kinh độ của điểm nút lên 54.40817
Acgumen của cận điểm 118.04888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

2962 Otto (1940 YF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1940 bởi Y. Vaisala ở Turku.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 2962 Otto

1566--2962-otto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)