User Tools

Site Tools


1571--1980-tezcatlipoca-la-gi

Tezcatlipoca
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. G. Wilson
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 6 năm 1950
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1980
Đặt tên theo Tezcatlipoca
Tên thay thế 1950 LA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.085733303746842
Viễn điểm quỹ đạo 2.333367107929968
Độ lệch tâm .3649011886057059
Chu kỳ quỹ đạo 816.4342517142976
Độ bất thường trung bình 269.5103185196916
Độ nghiêng quỹ đạo 26.86095436640911
Kinh độ của điểm nút lên 246.6579802156629
Acgumen của cận điểm 115.362618159612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.25
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.92

1980 Tezcatlipoca (1950 LA) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1950 bởi A. G. Wilson ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1980 Tezcatlipoca
1571--1980-tezcatlipoca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)