User Tools

Site Tools


1573--3256-daguerre-la-gi

3256 Daguerre là một tiểu hành tinh vành đi chính, được phát hiện bởi Brian A. Skiff và Norman G. Thomas ở 1981. Nó được đặt theo tên Louis Daguerre, French inventor thuộc daguerrotype, an early form thuộc photography. Daguerre measures 24.38 km ở diameter.

1573--3256-daguerre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)