User Tools

Site Tools


1587--1983-bok-la-gi

1983 Bok là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1975 bởi Elizabeth Roemer. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Bart Jan Bok.

1587--1983-bok-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)